Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Co warto wiedzieć o wyborach i referendum 15 października 2023

Wybory parlamentarne do Sejmu RP i Senatu RP oraz ogólnokrajowe referendum odbędą się w naszym kraju 15 października. Głosowanie odbywać się będzie od godziny 7 do godziny 21.

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:

- zameldowany na pobyt stały w obszarze danej gminy;

- ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejscu stałego zamieszkania;

- nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze gminy ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wyborca:

- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy);

- czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze \Wyborców w stałym obwodzie głosowania);

- nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

 może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do dnia 12 października złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem składa się w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim- Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej, tel. 44 7262509, 44 7262516 właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów

lub

w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, a także ratownicy odbywający7 zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy w terminie do 12 października.

Wyborca, który złożył wniosek o zmianę miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek  wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie do dnia 12 października.

W Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim taki wniosek można złożyć w Wydziale Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej, tel. 44 7262509, 44 7262516. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w formie papierowej z własnoręcznym podpisem.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną ujęci w spisach wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w w/w jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscach stałego zamieszkania.

 

Wyborcy, którzy przybędą do w/w jednostek przed dniem wyborów, a nie będzie ich w spisie wyborców, zostaną dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w dniu głosowania.

Wyborcy, którzy przybędą do w/w jednostek w dniu głosowania, będą mogli głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców na stałe zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie do dnia 12 października wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek na piśmie z własnoręcznym podpisem składa się w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim- Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej, tel. 44 7262509, 44 7262516 właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów.

W postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

 

Szczegółowe informacje dla wyborców znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023”.  Spis obwodów, w których będą głosować tomaszowianie znajduje się w „Obwieszczeniu o obwodach” – link.

http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=225949

 

Wszystkie informacje o wyborach dostępne są w bip pod linkiem:

http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=225950

O referendum:

http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=226034

 


Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij